E-plaćanje

Proces e-plaćanja

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

U obradi onlajn transakcije učestvuje 5 subjekata:

 • E-trgovac (prodavac),
 • Kupac (krajnji korisnik koji obavlja transakciju),
 • Banka akceptor, odnosno „primalac“ (banka sa kojom e-trgovac sarađuje),
 • Kartična organizacija (Mastercard, Visa, itd.) i
 • Banka izdavalac, odnosno „emitent“ (banka – izdavalac kartice krajnjeg kupca).

Da bi banka primalac obradila onlajn transakciju, potreban je payment getaway i procesor plaćanja.

Payment gateway je portal preko kojeg banka koja prima podatke (banka e-trgovca) prima podatke o kartici kupca za dalju obradu.

Procesor plaćanja je tehnički alat koji je posrednik između banaka i međunarodne kartične organizacije (Visa, Mastercard, itd.) u cilju obavljanja onlajn transakcije. Procesor plaćanja može biti u vlasništvu banke (in-house) ili banka može koristiti eksterni procesor plaćanja. Procesor šalje podatke o rasknjižavanju kartičnim organizacijama da izmire sredstva iz kartičnih transakcija.

Važno OBAVEŠTENJE

Elektronski trgovac nema uvid u podatke sa platne kartice kupca, a isti se preko platnog prolaza prenose direktno u banku e-trgovca, koja zatim preko procesora plaćanja (sopstvenog ili eksternog) prenosi informacije kartičarskoj organizaciji koja komunicira sa bankom izdavaocem kartice klijenta.

U Srbiji, postoji više payment procesora, kao i banki koje nude e-commerce servise. Više o mogućnostima, funkcionalnostima i uslovima koje nude banke možete pročitati u odeljku „Ponude i mogućnosti e-plaćanja u Srbijii

Kliknite ovdje za preuzimanje priručnika “Proces e-plaćanja”

 

Kliring je razmena informacija o transakcijama između banke e-trgovca i banke izdavaoca kartice, preko kartičarskih organizacija Visa ili MasterCard.

Poravnanje je proces razmene sredstava između izdavaoca kartice i banke e-trgovca za završetak transakcije.

Kliring i poravnanje transakcija sa karticama se olakšava putem razmene podataka o transakcijama, što je elektronska infrastruktura koju su Visa i MasterCard postavili za obradu finansijskih transakcija između svojih banaka članica. Kliring i poravnanje transakcije se dešava naknadno.

Proces poravnanja može se razlikovati od jedne banke do druge, ali generalno prolazi kroz sledeće faze:

 1. Nakon završetka radnog dana, banka e-trgovca dostavlja podatke o transakciji odgovarajućoj kartičnoj organizaciji (Visa ili MasterCard).
 2. Kartična organizacija vrši kliring i saldiranje i šalje informacije o transakciji banci koja je izdala karticu, a zatim ih izmiruje kreditiranjem bankovnog računa e-trgovca i zaduženjem računa izdavaoca kartice.
  1. Iznos kreditiran banci e-trgovca jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade i minus proviziju (naknada koju Visa i MasterCard naplaćuju za obradu svake transakcije karticom).
  2. Iznos zadužen sa računa izdavaoca kartice jednak je iznosu transakcije, umanjenom za naknade za povraćaj sredstava koje određuju Visa i MasterCard.
 3. Banka e-trgovca prima svoja sredstva, obično u roku od 24 sata od transakcije, i kreditira račun e-trgovca, obično u roku od 48 sati od transakcije. E-trgovac dobija iznos jednak iznosu koji je kreditiran na račun banke koja obrađuje transakciju, umanjen za troškove obrade plaćanja (tarife i naknade koje je trgovac pristao da plati za usluge obrade kartica).
 4. Izdavalac kartice obaveštava o izvršenoj transakciji na računu korisnika kartice.

Ostali dokumenti

Da li ste znali?

Srbija ima najveću populaciju od svih CEFTA tržišta.

Saznaj više

Newsletter pretplata

Dobijajte obaveštenja kada sledeći modul postane dostupan

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA

ECOMMERCE FOR ALL

Saznaj više Pogledajte sve podatke o e-trgovini
* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Implementator u Srbiji