Prava potrošača u Srbiji

Osnovna prava potrošača u Republici Srbiji su regulisana u članu 2 Zakona o zaštiti potrošača i ona su sledeća:

 • Zadovoljavanje osnovnih potreba

  Dostupnost najnužnijih roba i usluga, kao što su hrana, odeća, obuća i stambeni prostor, zdravstvena zaštita, obrazovanje i higijena
 • Bezbednost

  Zaštita od robe i usluga koje su opasne po život, zdravlje, imovinu ili životnu sredinu ili robe čije je posedovanje ili upotreba zabranjena
 • Obaveštenost

  Raspolaganje tačnim podacima koji su neophodni za razuman izbor ponuđene robe i usluga
 • Izbor

  Mogućnost izbora između više roba i usluga po pristupačnim cenama i uz odgovarajući kvalitet
 • Učešće

  Zastupljenost interesa potrošača u postupku donošenja i sprovođenja politike zaštite potrošača i mogućnost da preko udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača bude zastupljen u postupku usvajanja i sprovođenja politike zaštite potrošača
 • Pravnu zaštitu

  Zaštita prava potrošača u zakonom predviđenom postupku u slučaju povrede njegovog prava i naknada materijalne i nematerijalne štete koju mu prouzrokuje trgovac
 • Edukaciju

  Sticanje osnovnih znanja i veština neophodnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, kao i znanja o osnovnim pravima i dužnostima potrošača i načinu njihovog ostvarivanja
 • Zdravu i održivu životnu sredinu

  Život i rad u sredini koja nije štetna za zdravlje i dobrobit sadašnje i budućih generacija, pravovremeno i potpuno informisanje o stanju životne sredine

Takođe, jedno od osnovnih prava potrošača je i pravo na na saobraznost robe ili usluge, koje pravo je regulisano trenutno važećem Zakonom o zaštiti potrošača od člana 49 do člana 52. U skladu sa članom 49 stav 2 Zakona o zaštiti potrošača, smatra se da je roba saobrazna ugovora u slučaju:

 • Ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model

 • Ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora

 • Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste

 • Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe

U slučaju nesaobraznosti potrošač, u skladu sa članom 51 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač uživa različita prava, prema Zakonu o zaštiti potrošača, dok su ona različite sadržine u zavisnosti od vrste zaključenih ugovora, kao i predmeta takvih ugovora

Maksimalan rok isporuke robe, kao i pružanje usluga na osnovu zaključenog ugovora između trgovca i potrošača je 30 dana od dana zaključenja samog ugovora.

Naravno, ugovorne strane mogu da ugovore i druge kraće ili duže rokove isporuke, međutim svakako je zakonski maksimum propisan Zakonom o zašititi potrošača.

U skladu sa članom 27 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora, na taj način što daje izjavu o odustanku,na propisanom obrascu ili na bilo koji drugi nedvosmislen način.

U skladu sa članom 28 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, rok od 14 dana, kod ugovora o pružanju usluga, počinje da teče od dana zaključenja ugovora između trgovca I potrošača, dok kod ugovora o prodaji robe rok od 14 dana kreće da teče od dana kada roba dospe u državinu potrošača.

U skladu sa članom 33 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.

Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Dok u skladu sa članom 34 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača, potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

Takođe, naglasili bismo da potrošač troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.

Imajući u vidu da se na teritoriji Republike Srbije primenjuje Zakon o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019), te da isti reguliše nadzor nad pravnim i fizičkim licima koja obavljaju trgovinu putem interneta, u članu 21 Zakona o elektronskoj trgovini, određeno je da nadzor nad primenom zakona vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine i usluga, odnosno ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Nadležna ministarstva nadzor nad primenom zakona vrše preko tržišnih inspektora, odnosno inspektora za usluge informacionog društva. U slučaju bilo kakvih nedoumica, kontaktirajte nadležne ustanove.

Da li ste znali?

Srbija ima najveću populaciju od svih CEFTA tržišta.

Saznaj više

Newsletter pretplata

Dobijajte obaveštenja kada sledeći modul postane dostupan

.

Legal disclaimer: This geographical map is for informational purposes only and does not constitute recognition of international boundaries or regions; GIZ makes no claims concerning the validity, accuracy or completeness of the maps nor assumes any liability resulting from the use of the information therein.

North Macedonia

Stanovništvo 2072531
Stanovništvo od 16-64 godine 1434451
Korišćenje interneta 84%
Internet kupci 40%
Valuta Macedonian denar
BDP po glavi stanovnika, PPP 17015.23

Albania

Stanovništvo 2837743
Stanovništvo od 16-64 godine 1931355
Korišćenje interneta 70% (2019)
Internet kupci 10% (2019)
Valuta Albanian lek
BDP po glavi stanovnika, PPP 13899.93

Serbia

Stanovništvo 6908224
Stanovništvo od 16-64 godine 4530026
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 48%
Valuta Serbian dinar
BDP po glavi stanovnika, PPP 19366.76

Kosovo

Stanovništvo 1775378
Stanovništvo od 16-64 godine /
Korišćenje interneta 97%
Internet kupci 47%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 11383.4

Bosnia & Herzegovina

Stanovništvo 3280815
Stanovništvo od 16-64 godine 2216576
Korišćenje interneta 74%
Internet kupci 38%
Valuta Bosnia and Herzegovina convertible mark
BDP po glavi stanovnika, PPP 15732.84

Moldova

Stanovništvo 2620495
Stanovništvo od 16-64 godine 1876763
Korišćenje interneta 76%
Internet kupci 34%
Valuta Moldovan leu
BDP po glavi stanovnika, PPP 12995.56

Montenegro

Stanovništvo 621306
Stanovništvo od 16-64 godine 411215
Korišćenje interneta 79%
Internet kupci 29%
Valuta European euro
BDP po glavi stanovnika, PPP 20542.71

Resursni i informativni centar o ključnim aspektima e-trgovine za sve članice CEFTA

ECOMMERCE FOR ALL

Saznaj više Pogledajte sve podatke o e-trgovini
* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SBUN 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Implementator u Srbiji